Gümrük Kanunu Tasarısı Neler Getiriyor?

Gümrük Kanunu Tasarısı Neler Getiriyor?

Bildiğiniz üzere AB Gümrük Kodu 2016 yılı içerisinde değişecektir. Türk Gümrük Kanunu da bu değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye ilişkin Bakanlıkça yeni Gümrük Kanunu Tasarısı hazırlanmış olup üzerinde çalışılmaktadır. 

Kanun tasarısına genel olarak baktığımızda ;

•    Risk kriterleri, 
•    Bilgisayar veri işleme tekniği, 
•    Kağıtsız ortamda gümrük işlemleri, 
•    Bilgi gizliliği, paylaşımı ve depolanması,
•    Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör (AEO) uygulaması,
•    İzin ve kontrollerde gümrük idarelerinin yetki ve etkinliğinin arttırılması,
Konularına özel bir önem verildiğini görmek mümkün. 

Türk Gümrük Mevzuatında daha ayrıntılı olarak düzenlenen cezai hükümler ise yeni tasarıda da aynen korunmuş.

Bunun yanında Kanun tasarısına alınmış pekçok hükmün uygulamasının Yönetmelik gibi ikincil düzenlemelere bırakıldığını görüyoruz.

Maddeler itibariyle tasarı değerlendirildiğinde yine çok genel hatlarıyla aşağıdaki değişikliklerin göze çarptığını söyleyebiliriz.

1) Tanımlar ile ilgili maddeye daha önceki Kanunda yer almayan tanımlar ilave edilmiştir. 

Bu ilavelerle örneğin “taşıyıcı” tanımında olduğu gibi uygulamada kavram karışıklığı yaratan sorunlar bir ölçüde giderilmiştir. 
Ancak yine tanımlarda, eşyayı fiziki olarak kontrolü altında bulunduran kişi eşya sahibi olarak tanımlanmıştır. Bu sorunlara neden olabilecek bir tanımlama olarak değerlendirilebilir. Bu tanımlamayla birlikte eşyayı fiziki kontrolü altında bulunduran antrepo işleticileri Kanunun eşya sahibine atfettiği tüm yükümlülükleri taşımak zorunda kalacaklardır.

2 ) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında gümrük idaresinin eşyayı re’sen alıkoyma süresi 3 günden 4 güne çıkarılmıştır. Çabuk bozulabilir eşyada süre yine 3 gündür.

3 ) Gümrük mevzuatı kapsamına giren faaliyette bulunan kişilerin yapacakları beyan, başvuru veya kararlara ilişkin tüm işlemler (bilgilerin depolanması dahil) elektronik veri işleme tekniği yoluyla yapılacaktır. Buna ilişkin usul ve esaslar ve istisnalar Yönetmelikle belirlenecektir.

4 ) Risklerin tespiti ve önlenmesinde karşılıklı işbirliği amacıyla gümrük idareleriyle şirketler arasında yazılı mutabakat ile bilgi değişimi yapılabilecek ve şirketlerin bilgisayar sistemlerine gümrük idaresi tarafından erişim sağlanabilecektir.

5 ) Gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir idari karar alınmasının talep edilmesi halinde gümrük idaresi başvuru tarihinden itibaren 10 gün içerisinde müracatı inceleyip eğer uygunsa başvurunun kabulünü müracat sahibine bildirecek ve bu tarihten itibaren 30 gün içerisinde karar alacaktır. Mevcut Kanunda karar alma süresi müracat tarihinden itibaren 30 gündür. Yeni Kanunla bu süre 40 güne çıkartılmıştır.

6 )  İlgili kişinin talep ettiği durumlar hariç lehte bir kararın kaldırılması, değiştirilmesi veya askıya alınması; kaldırmanın, değişikliğin veya askıya almanın yürürlüğe girdiği anda lehte karara istinaden bir gümrük rejimine tabi tutulmuş ve halen bu gümrük rejimi altında bulunan veya geçici depolanan eşyayı etkilemeyecektir. Bu madde ile, başlamış işlemler için mükellef aleyhine bir sonuç doğuracak düzenlemelerde yaşanan ihtilafların önüne geçilmiş olacaktır.

7 ) Gümrük idarelerinden alınan Bağlayıcı Tarife Bilgisinin geçerlik süresi 6 yıldan 3 yıla düşürülmüştür.

8 ) Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) tabiri Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, Türkiye dışında yerleşik olup, denkliği Bakanlıkça kabul edilen AEO’lara karşılıklılık esasına bağlı olarak Türkiye içinde belgenin sağladığı kolaylıklardan yararlanma hakkı tanınmıştır. Karşılıklılık esas çerçevesinde Türkiye’deki AEO’lar da yabancı ülkelerde aynı haklara sahip olarak işlem yapabileceklerdir.

9 ) Gümrük idaresine yapılan itirazlarda itiraza konu kararın askıya alınması sistemi getirilmiştir. Tıpkı idari yargılamadaki yürütmeyi durdurma kararı gibi gümrük idareleri de şartların oluşması halinde yürütmeyi durdurabilecek yani itiraza konu kararı askıya alarak bir süre uygulamayacaktır. İtiraza bir vergi ödemesi ile ilgili ise teminat vererek itiraz askıya alınabilecektir. Ancak teminat verilmesi ilgili kişiyi ciddi sıkıntıya sokacak ise ve bu durum belgelenirse teminat istenmeyecektir.

10 ) Gümrük idarelerinin bulunduğu yer dışında hizmet talep edilmesi halinde yol tazminatı ödenmesi hükmü getirilmiştir.

11 ) Gümrük idareleri, başvuru üzerine, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte hesaplanamayan kıymetin özel kriterlere göre belirlenmesine izin verebilecektir. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle belirlenecektir.

12 ) Halihazırdaki uygulamada gümrük idaresine verilecek teminatlar %20 fazlasıyla hesaplanmakta iken tasarıda %20 fazlalık ibaresi kaldırılmıştır.

13 ) 1000 EUR’u geçmeyen vergiler için teminat alınmaması konusunda gümrük idareleri yetkili kılınmıştır.

14 ) İhtiyari teminat uygulaması getirilmiştir. Teminat verilmesinin ihtiyari olduğu hallerde, gümrük idareleri ithalat veya ihracat vergilerinin belirlenen süre içinde ödenmeyeceğini öngörüyorsa teminat verilmesini isteyebilecektir.

15 ) Kabul edilebilecek teminatlar arasına kefil taahhütnamesi eklenmiştir. Kefil, yürürlükteki hükümlere uygun olarak faaliyette bulunan bir kredi kuruluşu, finans kurumu, sigorta şirketi veya Bakanlıkça kabul edilen başka bir kişidir. Bu madde ile birlikte özellikle NCTS kapsamındaki transit işlemlerindeki tereddütler ortadan kalkmış olacaktır.

16 ) Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör (AEO) statüsü tanınan kişilere ait eşyanın vergileri teminat alınması kaydıyla eşyanın serbest kaldığı anda değil 30 gün içerisinde tebliğ edilebilecektir. Yani bu kişiler için vergi ödeme ertelemesi hükmü getirilmiştir. Ertelenmiş ödemede gecikme faizi veya tecil faizi sözkonusu olmayacaktır.

17 ) Hiç alınmamış ya da noksan alınmış vergilerde zaman aşımının 3 yıldan 5 yıla çıkartılması şeklindeki öneri halen değerlendirme aşamasındadır.

18 ) Süreler ile ilgili mücbir sebep hallerinin sınırı genişletilmiş, mükellef lehine olabilecek daha ayrıntılı bir şekilde düzenleme yapılmıştır.

19 ) Eşyanın gümrüğe sunulmaksızın ve Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Yani eşya Türkiye’ye gelmeden beyanda bulunma hakkı getirilmiş olmaktadır. Ancak beyanın verilmesinden itibaren 30 gün içerisinde eşya gümrüğe sunulmazsa beyanname verilmemiş sayılacaktır.

20 ) Eşyanın geçici depolanmasında beyan usulü getirilmiştir. 

21 ) Eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli olan destekleyici belgeler gümrük idaresince izin verilmiş olması kaydıyla beyan sahiplari tarafından düzenlenebilecektir. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle belirlenecektir.

22 ) Beyan sahibinin Türkiye’de yerleşik olma zorunluluğundaki istisnalar genişletilmiştir. Buna göre, gümrük idarelerince kabul edilmesi şartıyla, nihai kullanım ya da dahilde işleme de dahil olmak üzere arızi olarak beyanname verenlerin ve  mütekabiliyet şartıyla, Türkiye Gümrük Bölgesine sınırı bulunan bir ülkede yerleşik olan ve eşyayı bu ülkeye açılan sınır gümrük idaresine sunan kişilerin Türkiye’de yerleşik olma zorunluluğu yoktur.

23 ) Kanunun getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de merkezi gümrükleme sisteminin öngörülmesidir. Bu sisteme göre AEO’lar Türkiye’de gümrüğe sundukları eşyanın beyannamesini yerleşik oldukları ülke gümrük idaresine verebilecekler ve gerekli tüm kontroller ile vergilerin tahsilatı bu ülke gümrük idaresi tarafından sağlanacaktır.

Ancak bu uygulamanın ülkemizde geçerli olabilmesi için hem tüm üye ülkelerin bu uygulama içerisinde olması hem de KDV, ÖTV ve Vergi Usul Kanunumuzda köklü değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

24 ) AEO’lara kayıt yoluyla beyan hakkı Kanun’da yer almıştır. Buna göre eşya beyan sahibinin kayıtlarına girdiği anda  serbest bırakılmış sayılacaktır. Eşyanın ayrıca gümrüğe sunulması sözkonusu olmayacaktır.

25 ) Kanuna Öz Değerlendirme adı altında yeni bir uygulama eklenmiştir. Buna göre gümrük idareleri başvuru üzerine, gümrük idaresince yapılması gereken belirli gümrük işlemlerini yerine getirmek, ödenecek gümrük vergilerini belirlemek ve gümrük gözetiminde belirli kontrolleri gerçekleştirmek üzere AEO’lara izin verebilecektir. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetmelikle belirlenecektir.

26 ) Gümrük Rejimleri sistematiğinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre ;

Geçici İthalat ve Nihai Kullanım Rejimi Özel Kullanım Rejimleri,

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri İşleme Rejimleri,

Antrepo ve Serbest Bölgeler ise Depolama Rejimleri,

Adı altında değerlendirilecektir.

27 ) Yeni Kanunda Serbest Bölgeler bir Gümrük Rejimi olarak öngörülmüş ve gümrük idarelerinin serbest bölgelerdeki denetim ve kontrol yetkileri arttırılmıştır. Tesis inşası dahil birçok konuda izin yetkisi gümrük idarelerine ait olacaktır.

28 ) Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kaldırılarak bu rejim kapsamında uygulanan bazı işlemler Dahilde İşleme Rejimi kapsamına alınmıştır.

29 ) Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimlerinde izin mercileri gümrük idareleri olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu rejimler için belirli şartları karşılamak kaydıyla 3 yıl geriye doğru izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

30 ) Geçici Kabul Rejimindeki eşyanın 2 yıllık yurtta kalma süresinin 10 yıla kadar uzatılabileceği hükmü getirilmiştir.

31 ) Mevcut uygulamada Serbest Bölgelere getirilen eşyanın gümrüğe sunulması ve beyanname verilmesi zorunluluğu yok iken, yeni uygulamada bazı şartların gerçekleşmesi halinde Serbest Bölgelere getirilen eşyanın gümrüğe sunulması ve gümrük işlemine tabi tutulması zorunluluğu getirilmiştir.

32 ) AEO yetkisini almış firmaların belirli dönemler dahilinde iç kontrol süreçlerinin denetimini yapmak üzere Uzman Gümrük Müşavirliği uygulaması önerisi Bakanlıkça değerlendirilmektedir.

33 ) Gümrük Müşavirliği Şirketleri için önemli bir değişiklik öngörülmektedir. Buna göre Gümrük Müşavirliği Şirketlerinde ortak olan gümrük müşavirlerinin beyannameye imza atabilmeleri için sadece karne sahibi olmaları yeterli olmayıp, TTK hükümlerine göre tüzel kişiliği temsile yetkili kılınmaları gerekmektedir. 

34 ) Gümrük Müşavirleri için disiplin cezalarına konu olan fiiller ayrı ayrı tanımlanmıştır.

İLGİLİ EĞİTİMLER